M3.jpg (5646 bytes)
im_1.jpg (7067 bytes)
    
OM KAMDEVAY VIGAMAHE PUSPVANAYE
        DIMAHI TANNONANG PERCHODAYAT
              OM "KLIM" NAMAH 1,25,000 JAAP  
             "HANS KLIM SOHAM"
 1,25,000 JAAP  
mi_2_3.jpg (8862 bytes)
M6.jpg (4078 bytes)
M7.jpg (7760 bytes)
3.1  OM HRIM YOGANI YOGANI YOGESHVARI
                          YOG BAYANKARI SAKAL   
          STHAVARJANGAMMASAYA  MUKKHM    
 HIRDYAM MAM VASHAMAKERSHY-KERSHYA   
              SWAHA  10,000 JAAP -Rs. 11500/=
mi1.jpg (8273 bytes)
M8.jpg (6905 bytes)

   OM VANIH PRAYSI SWAHA 1,25,000 JAAP    
                                           Rs.11500/=
M9.jpg (12387 bytes)

       "OM VIJAYA SUNDRI KLIM" JAAP 64000 Rs.11500/=
M_2_3.jpg (4420 bytes)     
    M_2_4.jpg (5690 bytes)
 OM HRIM KUMARAYNAMAH SWAHA 10,000 JAAP      
                 
                              Rs.11500/=    
mi_2_1.jpg (11426 bytes)
M_2_5.jpg (5515 bytes)

OM HRIM SAH AMUKAM ME VASHMANYASWAHA
           (1000 X 12 day JAAP)          Rs.11500/=

     mi_2_2.jpg (4129 bytes)
                            M_2_7.jpg (3127 bytes)
              M_2_8.jpg (5882 bytes)
      
        M_2_2.jpg (15988 bytes)
             SHRI GANDHERVRAJ DEVTA KLIM BEEJ
                    SWAHA SHAKTI AMUKESYA Rs 11,500/=

www.jnath.com

Bank Transfer

JITENDER NATH MARWHA

Savings A/C No..04891000001110

HDFC BANK LTD
Vashi, Sector-7, Navi Mumbai-400703, Maharashtra.

IFSC Code-- HDFC0000489

 

Design & Hosted by NILAGEMS